POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT QUALITAT-SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL-GESTIÓ AMBIENTAL-RESPONSABILITAT SOCIAL

GRUP VISCOLA treballa en el sector edificació i rehabilitació, infraestructures, manteniment d’edificació i indústries, instal·lacions esportives i d’oci en els àmbits públic i privat.
GRUP VISCOLA és una empresa de referència en el execució d’obres d’edificació (habitatges i industrials), rehabilitació i urbanització.
Per aquest motiu la Direcció del GRUP VISCOLA ha definit i implementat el Sistema de Gestió Integrat (SGI) que inclou: Qualitat UNE-EN-ISO 9001:2015, Gestió de la seguretat i salut UNE-EN-ISO 45001:2018 i Gestió Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2015 i Gestió de la responsabilitat social IQNet SR10, per a donar suport la Direcció estratègica a partir de la integració dels processos de l’organització, de la satisfacció plena de les necessitats dels nostres clients i de la resta de parts interessades, de la seguretat i salut dels seus treballadors, de la protecció i respecte pel medi ambient, de la prevenció de la contaminació i reduint els impactes ambientals negatius.
Per això establim les següents prioritats:

 • La satisfacció plena de les necessitats dels clients i parts interessades.
 • El compliment dels requisits reglamentaris i altres associats a la realització de les nostres obres i serveis i de la legislació aplicable en medi ambient, prevenció de riscos laborals, socials i altres àmbits.
 • La formació i competència dels empleats.
 • La participació de tot el personal i dels proveïdors.
 • Que els processos de la nostra empresa siguin respectuosos amb el medi ambient.
 • Definir els llocs de treball de forma segura tendint als 0 accidents amb el compromís de la prevenció dels danys i deteriorament de la salut, i millora contínua de la gestió i l’acompliment de la seguretat en el treball.
 • Potenciar la coordinació de les activitats de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals amb totes les empreses del Grup i altres parts interessades si s’escauen, incorporant-hi una perspectiva d’actuació de responsabilitat social.
 • Compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos específics pertinents a la organització, tals com l’ús sostenible de recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes.
 • Tenir en compte els suggeriments dels treballadors en matèria de qualitat, medi ambient, PRL i RSC, i poder-ne extreure oportunitats de millora.
 • Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius i fites.
 • Compromís per integrar la sostenibilitat i la responsabilitat social a tota l’organització.
 • Contribuir al desenvolupament sostenible, considerant les necessitats i les expectatives dels grups d’interès.
 • Basar les accions i la política d’empresa en un comportament ètic i transparent, assegurant el compliment del codi de conducta de l’organització, els objectius i els requisits establerts quant a responsabilitat social corporativa.
 • Compromís de respectar els principis de responsabilitat social, segons la norma ISO 26000 (rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als grups d’interès, respecte al principi de legalitat, respecte a la normativa internacional de comportament i respecte als drets humans).

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, a fi que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i les fites que s’hi estableixin de forma programada i periòdicament.

GRUP VISCOLA
Imma Riba
Direcció General
15/05/2023 v8