T. +34 93 839 09 45 · viscola@viscola.com
Viscola - Grup Constructor

Edificació i rehabilitació

Rehabilitació Escoles velles d’Avià

Es realitza la rehabilitació integral de l’edifici Les escoles velles per convertir-lo en un Hotel d’Entitats. La rehabilitació dota el poble d’un edifici d’ús públic i polivalent

L’edifici original es troba al nucli antic del poble d’Avià, concretament en un sector de sòl urbà que constitueix el primer creixement del municipi i a tocar literalment dels assentaments històrics.

El conjunt de l’edificació responia a dues antigues edificacions unides, una de més rectangular i l’altra més quadrada, que formen una sola unitat morfològica. Es preserva l’estructura urbana existent en un edifici original de planta baixa i planta primera amb golfes sota coberta.

Amb aquests antecedents, el projecte de rehabilitació es defineix per mantenir l’estructura de façanes i volumetria original de l’edificació, per aportar el màxim de llum natural fins a l’interior de l’edifici i per a aconseguir el màxim d’espai útil.

Casal d’avis de Calders

Construcció i rehabilitació d’un edifici adaptat a unes característiques molt específiques per la tipologia dels usuaris.

Projecte i rehabilitació d’un edifici semisoterrat amb la urbanització de la coberta com a plaça pública, amb la voluntat d’integrar-la com a ampliació de la plaça Major del municipi i oferir al vianant la possibilitat d’obrir les vistes al Pirineu. La presència del nou edifici no és perceptible des de la plaça, a excepció del pou de llum que es fa sortir com a element de connexió entre els dos espais.

Atès que es tracta d’un edifici destinat a casal d’avis es va considerar adient desenvolupar tot el programa principal en una única planta accessible des del nivell de carrer. D’aquesta manera, es va eliminar l’obligatorietat de salvar desnivells per accedir a les diferents zones i es va garantir el compliment del codi d’accessibilitat.

L’edifici s’organitza en tres zones: una primera d’activitat, oci i reunió, una segona zona administrativa i, per últim, la zona de serveis. Les tres zones es desenvolupen a banda i banda de l’accés situat al cor de l’edifici.

La proposta finalment es complementa amb l’aparició d’un volum que fa de reforç del Centre Cívic (futurament remodelat) i d’aquesta plaça-mirador i que serveix de nexe d’unió entre el nou equipament, la nova plaça i el Centre Cívic. L’espai assoleix les diferents direccions i orientacions en la seva configuració.

Llar d’infants de Balsareny

Projecte i construcció d’un edifici que respon als requeriments d’ús i ordena els espais públics adjacents.

L’edifici es desenvolupa en planta baixa a nivell de la plaça polivalent, s’orienta cap al sud, al carrer Sant Marc, i genera unes terrasses graonades que contenen el pati de la llar d’infants, un passeig peatonal i la vorera existent al carrer. L’edifici crea una plaça pública i aparcament que ordena l’accés a la llar d’infants, al camp de futbol i als vials paisatgístics de la zona verda del final del carrer Sant Marc i del camp de futbol.

L’anivellament d’aquesta plaça pública ens delimita i ordena també la vorera del carrer adjacent. Amb aquesta construcció aconseguim resoldre i ordenar el conjunt urbà on s’integra.

Conservació de bens protegits
i edificis patrimonials

Viscola és especialista en obres especials i de rehabilitació d’edificis històrics i patrimonials, tenint la capacitat i la tecnologia adequada per abordar obres tant pel seu difícil accés com per la seva complexe arquitectura.

Aportem coneixement tant en la preservació de l’estètica i complexió exterior com en l’àmbit de les instal·lacions (seguretat antiincendis, instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, etc.) i en l’àmbit de la mobilitat i accessos.

A Viscola posem especial èmfasi en l’execució d’aquest tipus de projectes tant per aquells que volen preservar l’activitat original com en aquells que se’ls hi dóna nous usos posteriors. Gestionem tanmateix tot l’àmbit normatiu i legal que aquestes obres requereixen.

Cases unifamiliars

El disseny i l’arquitectura dels projectes plurifamiliars és quelcom que a Viscola ens prenem amb molta responsabilitat.

En aquesta ocasió, l’optimització de la parcel·la, l’ordenació de la urbanització, l’ergonomia dels espais i l’ús dels materials ha estat clau per l’èxit comercial de l’obra i la satisfacció de les famílies que hi viuen.

El disseny interior, la lògica arquitectònica i el compromís estètic conviuen aportant volums, espais i capacitat de personalitzar els interiors d’acord a les preferències de cada propietari.

Una superfície de gairebé 4.000 m2 que configuren 15 habitatges entre mitgeres de planta semisoterrani fins a planta sota coberta amb garatge privat i jardí.

Edifici plurifamiliar

Emprar les més modernes tecnologies de la construcció permeten a Viscola poder executar projectes d’edificis comercials i plurifamiliars amb eficiència i rendibilitat al servei dels seus habitants.

En aquesta ocasió l’edifici ha estat construït sobre un total de 3.900 m2 construïts mitjançant estructura de formigó armat reticular. De planta baixa més 5 plantes per pis i dues plantes soterrani. La planta baixa està destinada a locals comercials i les dues plantes soterrani a places d’aparcament dels veïns. Un total de 23 habitatges en les plantes superiors.

Els tancaments són de doble full amb obra vista a l’exterior, envà ceràmic interior i aïllament entremig. Els tancaments practicables d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre amb càmera. Els acabats interiors s’han executat utilitzant materials nobles i de qualitat.